Regulamin i Polityka Prywatności


REGULAMIN SERWISU UNIMACHINES


I. DEFINICJE
1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) - MASZYNERIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wita Stwosza 18/13, 58-560 Jelenia Góra, NIP: PL 6112729459, REGON: 022075765, KRS: 0000451107.
2. REGULAMIN - niniejszy regulamin UNIMACHINES.
3. UŻYTKOWNIK - usługobiorca, którym jest: pełnoletnia osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która wyraziła zgodę na treść REGULAMINU, będąca jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
4. KONTO - zbiór zasobów UŻYTKOWNIKA w systemie teleinformatycznym USŁUGODAWCY, oznaczony adresem e-mail oraz hasłem UŻYTKOWNIKA.
5. UNIMACHINES - internetowy serwis ogłoszeniowy USŁUGODAWCY prowadzony pod adresami: unimachines.pl, unimachines.at, unimachines.be, unimachines.ch, unimachines.cn, unimachines.co, unimachines.co.uk, unimachines.com, unimachines.com.pl, unimachines.cz, unimachines.de, unimachines.dk, unimachines.es, unimachines.eu, unimachines.fr, unimachines.in, unimachines.info, unimachines.it, unimachines.lt, unimachines.lv, unimachines.net, unimachines.nl, unimachines.org, UniMachines, unimachines.pt, unimachines.se, unimachines.tw, unimachines.ae, unimachines.bg, unimachines.by, unimachines.co.nz, unimachines.co.za, unimachines.com.ar, unimachines.com.br, unimachines.com.ua, unimachines.ee, unimachines.gr, unimachines.hu, unimachines.jp, unimachines.kr, unimachines.kz, unimachines.mx, unimachines.pe, unimachines.ph, unimachines.pk, unimachines.ro, unimachines.rs, unimachines.ru, unimachines.sg, unimachines.si, unimachines.sk, unimachines.vn oraz subdomen: cu.unimachines.com, a także innymi, będącymi własnością USŁUGODAWCY.
6. USŁUGA - usługa elektroniczna świadczona przez USŁUGODAWCĘ na rzecz UŻYTKOWNIKÓW, przy użyciu UNIMACHINES
7. PRODUKT - rzecz ruchoma, której sprzedaż ogłoszono w UNIMACHINES.
8. SPRZEDAJĄCY - UŻYTKOWNIK zamieszczający w UNIMACHINES ogłoszenie o sprzedaży PRODUKTU (wymagane jest aktywne KONTO).
9. KUPUJĄCY - UŻYTKOWNIK kupujący od SPRZEDAJĄCEGO PRODUKT (KONTO nie jest wymagane).
10. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawarta między KUPUJĄCYM, a SPRZEDAJĄCYM.
11. PUNKTY - punkty rozliczeniowe, które może kupić UŻYTKOWNIK z aktywnym KONTEM.
12. WYRÓŻNIENIE OGŁOSZENIA - wyeksponowanie ogłoszenia, rozliczane PUNKTAMI.
13. NEWSLETTER - usługa pozwalająca na otrzymywanie na podany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od USŁUGODAWCY.
14. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. UNIMACHINES działa na zasadach określonych w REGULAMINIE.
2. Przed skorzystaniem z UNIMACHINES, UŻYTKOWNICY zobowiązani są zapoznać się z treścią REGULAMINU i zaakceptować jego warunki.
3. Oferta UNIMACHINES skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców i instytucji.
4. Wiadomości kierowane bezpośrednio do UNIMACHINES należy wysyłać w języku polskim lub angielskim, w których następuje również odpowiedź.
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy PRODUKTÓW, firm i ich loga użyte w UNIMACHINES należą do ich właścicieli i są używane w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w UNIMACHINES użyte są w celach informacyjnych.
6. Jeden UŻYTKOWNIK może założyć jedno KONTO.
7. Założenie KONTA oznacza, że UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
8. UNIMACHINES nie kontroluje wiarygodności treści umieszczanych przez UŻYTKOWNIKÓW. USŁUGODAWCA nie jest odpowiedzialny za te treści oraz za skorzystanie z nich.

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. USŁUGI darmowe:
1.1. przeglądanie ogłoszeń,
1.2. zakładanie i prowadzenie KONTA,
1.3. dodawanie ogłoszeń,
1.4. korzystanie ze strony użytkownika oznaczonej skróconą nazwą (nazwa skrócona powinna wynikać z nazwy firmy lub nazwiska UŻYTKOWNIKA),
1.5. bezpłatne otrzymywanie informacji w formie NEWSLETTERA,
1.6. tłumaczenie ogłoszeń na języki obsługiwane przez UNIMACHINES,
1.7. wybieranie systemu miar i waluty oglądanych ogłoszeń.
2. USŁUGI płatne:
2.1. WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ,
2.2. zamieszczanie reklam banerowych.
3. USŁUGODAWCA ma prawo zamieszczania w UNIMACHINES reklam, które mogą łączyć się z treścią ogłoszeń darmowych i wyróżnionych.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Warunki oraz zasady płatności zostały opisane w Rozdziale VI ust. 11 REGULAMINU.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie USŁUGI polegającej na prowadzeniu KONTA, dodawanie oraz WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ - zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.2. umowa o świadczenie USŁUGI NEWSLETTERA zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Umowa dotycząca USŁUG płatnych zostanie potwierdzona fakturą VAT, dostarczoną w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U z 2010 r. nr 249, poz. 1661). Stwierdza się, iż akceptacja niniejszego REGULAMINU równoznaczna jest także ze zgodą UŻYTKOWNIKA na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym USŁUGODAWCY:
4.1. komputer z dostępem do Internetu,
4.2. dostęp do poczty elektronicznej,
4.3. przeglądarka internetowa,
4.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie USŁUG.
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie USŁUG o charakterze ciągłym bezterminowym (np. prowadzenie KONTA, usługa NEWSLETTERA itd.).
2. UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn klikając w panelu swojego KONTA opcję "usuń konto".
2.1. USŁUGODAWCA może zablokować KONTO, a nawet rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o świadczenie USŁUG o charakterze ciągłym i bezterminowym, w przypadku, gdy UŻYTKOWNIK:
2.1.1. narusza REGULAMIN,
2.1.2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
2.1.3. dopuszcza się działań, mogących utrudniać lub destabilizować działanie UNIMACHINES,
2.1.4. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste.
2.2. Na wniosek UŻYTKOWNIKA, KONTO może zostać bezpowrotnie zablokowane (w celu zachowania historii działań, żadne KONTA nie są usuwane z systemu). Blokada uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek działań w systemie w przyszłości.
2.3. USŁUGODAWCA uprawniony jest również do rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o świadczenie USŁUG o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie KONTA), bez podania przyczyny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Koszt niewykorzystanych punktów zwracany jest w PLN.
2.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego, ze skutkiem na przyszłość.
2.5. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie USŁUG przez UŻYTKOWNIKA, płatności uiszczone USŁUGODAWCY nie podlegają zwrotowi.
3. USŁUGODAWCA i UŻYTKOWNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie USŁUG w każdym czasie, w drodze porozumienia stron.

VI. OGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
1. UŻYTKOWNIK dodaje ogłoszenie dotyczące sprzedaży na okres 30 dni.
2. Niedozwolone jest dodanie wielu ogłoszeń tego samego PRODUKTU.
3. Ogłoszenie należy umieścić w kategorii, do której oferowany przedmiot najlepiej pasuje.
4. USŁUGODAWCA może przenieść ogłoszenie do innej kategorii / podkategorii.
5. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo, po poinformowaniu UŻYTKOWNIKA, do usunięcia ogłoszenia, gdy nie spełni ono wymogów lub narusza REGULAMIN.
6. Ogłoszenia są sortowane standardowo, od najnowszych do najstarszych.
7. Po 30 dniach ogłoszenie przechodzi do "nieaktywnych".
8. Ogłoszenia nieaktywne wyświetlają się w listingu jako archiwalne: bez danych kontaktowych.
9. Dostęp do archiwum może być płatny, dane osobowe zostaną wówczas udostępnione.
10. Usunięte ogłoszenie znika z listingu, ale zostaje w bazie danych UNIMACHINES.
11. Ogłoszenie jest automatycznie emitowane we wszystkich obsługiwanych domenach.
12. Płatności za PUNKTY
12.1. PUNKTY można kupić w pakietach. Każdy pakiet ma określoną liczbę PUNKTóW i cenę w PLN. Dodatkowo może być podana przybliżona wartość przeliczeniowa w walucie UŻYTKOWNIKA. Płatność za pakiety PUNKTóW możliwa jest wyłącznie w PLN (Polskich złotych), za pośrednictwem PayPal.pl. Faktury będą przesyłane e-mailem po zaksięgowaniu płatności.
12.2. Za zakupione PUNKTY możliwe jest WYRÓŻNIENIE OGŁOSZEŃ na okres 30 dni. WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA prezentowane są w listingu przed ogłoszeniami darmowymi. Sortowanie: najpierw wyświetlane są ogłoszenia UŻYTKOWNIKÓW z państwa, którego lokalizacja odpowiada domenie, a następnie z innych państw.
12.3. Zakupione punkty są ważne przez 12 miesięcy. Dokupienie punktów przedłuża ich ważność na kolejne 12 miesięcy.
13. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do modyfikowania lub usuwania z listingu własnych ogłoszeń, bez podania przyczyny.

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do:
1.1. współpracy z USŁUGODAWCĄ przy wykonywaniu USŁUG,
1.2. udzielania USŁUGODAWCY informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania USŁUG,
1.3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,
1.4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. UŻYTKOWNIK zamieszczający w UNIMACHINES ogłoszenie sprzedaży oświadcza, iż przysługują mu prawa do oferowania PRODUKTÓW na sprzedaż, których dotyczy ogłoszenie. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie UŻYTKOWNIKA dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. UŻYTKOWNIK korzysta z UNIMACHINES na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z UNIMACHINES.
3. UŻYTKOWNIK odpowiedzialny jest za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.

VIII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Stronami UMOWY SPRZEDAŻY są SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY.
2. Ogłoszenia dotyczące PRODUKTÓW w UNIMACHINES, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. UNIMACHINES, nie pośredniczy w UMOWIE SPRZEDAŻY i nie jest stroną postępowania reklamacyjnego.
4. Pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie transakcji, ponoszą UŻYTKOWNICY zaangażowani w daną umowę.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. UŻYTKOWNIK z chwilą zaakceptowania REGULAMINU uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z UNIMACHINES oraz KONTA UŻYTKOWNIKÓW, z wyłączeniem PRODUKTÓW, należą do USŁUGODAWCY i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług UNIMACHINES do celów innych niż określone REGULAMINEM. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną USŁUGODAWCY, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych UNIMACHINES, bez jego zgody. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści UNIMACHINES, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych, bez zgody USŁUGODAWCY, jest zabronione.
3. UŻYTKOWNIK, umieszczając na KONCIE dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez USŁUGODAWCĘ, jak również upoważnia USŁUGODAWCĘ do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami REGULAMINU. Umieszczenie w UNIMACHINES treści, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wiąże się z udzieleniem USŁUGODAWCY przez UŻYTKOWNIKA nieodpłatnej LICENCJI na korzystanie oraz rozporządzanie utworem. LICENCJA nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym nie wygasa w przypadku rezygnacji UŻYTKOWNIKA z korzystania z usług UNIMACHINES lub usunięcia KONTA. LICENCJA obejmuje prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez UŻYTKOWNIKA na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu, w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników, w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności USŁUGODAWCA ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich stronach UNIMACHINES i prezentowania tych utworów innym UŻYTKOWNIKOM.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania UNIMACHINES w celach konserwacyjnych, po wcześniejszym poinformowaniu UŻYTKOWNIKóW posiadających KONTO, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatu na stronie UNIMACHINES.
2. Odpowiedzialność USŁUGODAWCY ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.
3. Odpowiedzialność USŁUGODAWCY ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a USŁUGODAWCĄ. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł UŻYTKOWNIK, jak również z tytułu utraconych korzyści.
4. USŁUGODAWCA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania UŻYTKOWNIKA korzystającego z USŁUG.
5. W przypadku łamania warunków REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKÓW, USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo blokowania ich KONT.
6. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu UŻYTKOWNIKA, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu UŻYTKOWNIKA wirusami.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI
1. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUG można składać za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: http://unimachines.pl/kontakt/go (in English: http://unimachines.com/contact/go).
2. Rozpatrzenie reklamacji przez USŁUGODAWCĘ następuje w terminie do 14 dni.
3. Odpowiedź USŁUGODAWCY w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail UŻYTKOWNIKA, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane przez USŁUGODAWCĘ w ramach działalności UNIMACHINES zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w REGULAMINIE. Zmiany dokonane w REGULAMINIE wiążą UŻYTKOWNIKA, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.
3. REGULAMIN nie ma na celu naruszenia praw UŻYTKOWNIKA. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części REGULAMINU z prawem, USŁUGODAWCA zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu REGULAMINU.
4. Spory związane z realizowaniem umów o świadczenie USŁUG, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy, ze względu na siedzibę USŁUGODAWCY (tj. Sąd w Polsce, w Jeleniej Górze).


POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wyrazy pisane drukowanymi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją podaną w REGULAMINIE.
2. ADMINISTRATOREM danych osobowych gromadzonych poprzez UNIMACHINES jest USŁUGODAWCA.
3. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. ADMINISTRATOR zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez UŻYTKOWNIKA, w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. ADMINISTRATOR zbiera dane osobowe w celu:
1.1. nawiązania, kształtowania treści, zmian, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego dotyczącego USŁUG,
1.2. udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1, w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.),
1.3. korzystania z usługi NEWSLETTERA. W ramach niniejszej USŁUGI, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail wysyłana jest przez UNIMACHINES (okresowo i bezterminowo) informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Informacje przesyłane za pośrednictwem usługi NEWSLETTER dotyczyć mogą zarówno treści pochodzących od USŁUGODAWCY, jak i podmiotów z nim współpracujących (w tym treści reklamowych). Adres e-mail UŻYTKOWNIKA jest niezbędny do wysłania NEWSLETTERA,
1.4. marketingowym i statystycznym.
2. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe, które UŻYTKOWNICY podają podczas zakładania KONTA. Dane te (oprócz adresu e-mail i adresu IP) uwidocznione są przy dodawanych ogłoszeniach oraz na utworzonej stronie użytkownika:
2.1. imię i nazwisko, nazwa firmy,
2.2. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
2.3. adres e-mail,
2.4. adres IP,
2.5. numer NIP,
2.6. numer telefonu.
3. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe oraz wiadomości, które UŻYTKOWNICY przesyłają podczas korzystania z formularza kontaktowego.
4. ADMINISTRATOR może przetwarzać następujące dane, charakteryzujące sposób korzystania z USŁUG:
4.1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał UŻYTKOWNIK,
4.2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez UŻYTKOWNIKA z USŁUG,
4.3. informacje przechowywane w urządzeniu UŻYTKOWNIKA.

III. PLIKI "COOKIES"
1. UNIMACHINES zapisuje w urządzeniu UŻYTKOWNIKA pliki "cookies". Brak zmiany ustawień w przeglądarce UŻYTKOWNIKA jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia USŁUG oraz do celów statystycznych. Do prowadzenia statystyk USŁUGODAWCA może korzystać także z Google Analitics, który gromadzi anonimowe dane na serwerach Google (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
3. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację UŻYTKOWNIKA.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie z UNIMACHINES oraz zawieranie umów o świadczenie USŁUG, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z USŁUG.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej danych,
2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz kontroli ich przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu UŻYTKOWNIK może przesłać wiadomość za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://unimachines.pl/kontakt/go (in English: http://unimachines.com/contact/go).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. ADMINISTRATOR stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do kategorii danych objętych ochroną.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia REGULAMINU oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.