Regulamin i Polityka Prywatności

 

REGULAMIN SERWISU UNIMACHINES

 

I. DEFINICJE
1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) - MASZYNERIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wita Stwosza 18/13, 58-560 Jelenia Góra, NIP: PL 6112729459, REGON: 022075765, KRS: 0000451107.
2. REGULAMIN - niniejszy regulamin UNIMACHINES.
3. UŻYTKOWNIK - usługobiorca, którym jest: pełnoletnia osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która wyraziła zgodę na treść REGULAMINU, będąca jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
4. KONTO - zbiór zasobów UŻYTKOWNIKA w systemie teleinformatycznym USŁUGODAWCY, oznaczony adresem e-mail oraz hasłem UŻYTKOWNIKA. Jeden UŻYTKOWNIK może założyć jedno KONTO.
5. UNIMACHINES - internetowy serwis ogłoszeniowy USŁUGODAWCY prowadzony pod adresami: unimachines.pl, unimachines.at, unimachines.be, unimachines.ch, unimachines.cn, unimachines.co, unimachines.co.uk, unimachines.com, unimachines.com.pl, unimachines.cz, unimachines.de, unimachines.dk, unimachines.es, unimachines.eu, unimachines.fr, unimachines.in, unimachines.info, unimachines.it, unimachines.lt, unimachines.lv, unimachines.net, unimachines.nl, unimachines.org, UniMachines, unimachines.pt, unimachines.se, unimachines.tw, unimachines.ae, unimachines.bg, unimachines.by, unimachines.co.nz, unimachines.co.za, unimachines.com.ar, unimachines.com.br, unimachines.com.ua, unimachines.ee, unimachines.gr, unimachines.hu, unimachines.jp, unimachines.kr, unimachines.kz, unimachines.mx, unimachines.pe, unimachines.ph, unimachines.pk, unimachines.ro, unimachines.rs, unimachines.ru, unimachines.sg, unimachines.si, unimachines.sk, unimachines.vn oraz subdomen: cu.unimachines.com, a także innymi, będącymi własnością USŁUGODAWCY.
6. USŁUGA - usługa elektroniczna świadczona przez USŁUGODAWCĘ na rzecz UŻYTKOWNIKÓW, przy użyciu UNIMACHINES
7. PRODUKT - rzecz ruchoma, której sprzedaż ogłoszono w UNIMACHINES.
8. SPRZEDAWCA - UŻYTKOWNIK zamieszczający w UNIMACHINES ogłoszenie o sprzedaży PRODUKTU (wymagane jest aktywne KONTO).
9. KUPUJĄCY - UŻYTKOWNIK zawierający UMOWĘ SPRZEDAŻY ze SPRZEDAWCĄ (KONTO nie jest wymagane).
10. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawarta między KUPUJĄCYM, a SPRZEDAWCĄ.
11. PUNKTY - punkty rozliczeniowe, które może kupić UŻYTKOWNIK z aktywnym KONTEM.
12. WYRÓŻNIENIE OGŁOSZENIA - wyeksponowanie ogłoszenia, rozliczane PUNKTAMI.
13. NEWSLETTER - usługa pozwalająca na otrzymywanie na podany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od USŁUGODAWCY.
14. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
15. REKLAMODAWCA - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy (w postaci udostępnianej przez USŁUGODAWCĘ) w UNIMACHINES lub dokonujący rezerwacji powierzchni reklamowej w UNIMACHINES, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. UNIMACHINES działa na zasadach określonych w REGULAMINIE.
2. Przed skorzystaniem z UNIMACHINES, UŻYTKOWNICY zobowiązani są zapoznać się z treścią REGULAMINU i zaakceptować jego warunki.
3. Oferta UNIMACHINES skierowana jest wyłącznie do UŻYTKOWNIKÓW niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 KC, w szczególności przedsiębiorców i instytucji.
4. Wiadomości kierowane bezpośrednio do UNIMACHINES należy wysyłać w języku polskim lub angielskim, w których następuje również odpowiedź.
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy PRODUKTÓW, firm i ich loga użyte w UNIMACHINES należą do ich właścicieli i są używane w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w UNIMACHINES użyte są w celach informacyjnych.
6. UNIMACHINES nie kontroluje wiarygodności treści umieszczanych przez UŻYTKOWNIKÓW. USŁUGODAWCA nie jest odpowiedzialny za te treści oraz za skorzystanie z nich.
7. USŁUGODAWCA nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone przez UŻYTKOWNIKÓW ogłoszenia lub reklamy.
8. Na stronach UNIMACHINES obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
9. UNIMACHINES oraz USŁUGODAWCA nie są stronami stosunków prawnych pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami i reklamami.
10. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń oraz PRODUKTÓW prezentowanych na stronach UNIMACHINES oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia powinna być przygotowana przez UŻYTKOWNIKA w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności co do istoty lub właściwości.
 

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. USŁUGI darmowe:
1.1. przeglądanie ogłoszeń,
1.2. zakładanie i prowadzenie KONTA,
1.3. zamieszczanie ogłoszeń,
1.4. korzystanie ze strony użytkownika oznaczonej skróconą nazwą (nazwa skrócona powinna wynikać z nazwy firmy lub nazwiska UŻYTKOWNIKA),
1.5. bezpłatne otrzymywanie informacji w formie NEWSLETTERA,
1.6. tłumaczenie ogłoszeń na języki obsługiwane przez UNIMACHINES,
1.7. wybieranie systemu miar i waluty oglądanych ogłoszeń.
2. USŁUGI płatne:
2.1. WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ,
2.2. zamieszczanie reklam banerowych.
3. USŁUGODAWCA ma prawo zamieszczania w UNIMACHINES reklam, które mogą łączyć się z treścią ogłoszeń darmowych i wyróżnionych.
4. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi REKLAMODAWCA, który jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe reklam zgodne ze stanem faktycznym. Treść reklamy powinna być przygotowana przez REKLAMODAWCĘ w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności co do istoty lub właściwości.
5. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do USŁUGODAWCY wskutek zamieszczenia reklam na stronach UNIMACHINES, REKLAMODAWCA zobowiązuje się do zwolnienia USŁUGODAWCY z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce.
6. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz USŁUGODAWCY z tytułu zamieszczenia reklam na stronach UNIMACHINES.
7.USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam lub ogłoszeń niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Warunki oraz zasady płatności zostały opisane w Rozdziale VI ust. 11 REGULAMINU.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie USŁUGI polegającej na prowadzeniu KONTA zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.2. umowa o świadczenie USŁUGI polegającej na zamieszczaniu i WYRÓŻNIANIU OGŁOSZEŃ - zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie upływu okresu, na który umowa została zawarta,,
2.3. umowa o świadczenie USŁUGI NEWSLETTERA zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Umowa dotycząca USŁUG płatnych zostanie potwierdzona fakturą VAT, dostarczoną w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Stwierdza się, iż akceptacja niniejszego REGULAMINU równoznaczna jest także ze zgodą UŻYTKOWNIKA na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym USŁUGODAWCY:
4.1. komputer z dostępem do Internetu,
4.2. dostęp do poczty elektronicznej,
4.3. przeglądarka internetowa,
4.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie USŁUG.
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie USŁUG o charakterze ciągłym bezterminowym (np. prowadzenie KONTA, usługa NEWSLETTERA itd.).
2. UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn klikając w panelu swojego KONTA opcję "usuń konto".
2.1. USŁUGODAWCA może zablokować KONTO, a nawet rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o świadczenie USŁUG o charakterze ciągłym i bezterminowym, w przypadku, gdy UŻYTKOWNIK:
2.1.1. narusza REGULAMIN,
2.1.2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
2.1.3. dopuszcza się działań, mogących utrudniać lub destabilizować działanie UNIMACHINES,
2.1.4. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste.
2.2. Na wniosek UŻYTKOWNIKA, KONTO może zostać bezpowrotnie zablokowane (w celu zachowania historii działań, żadne KONTA nie są usuwane z systemu). Blokada uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek działań w systemie w przyszłości.
2.3. USŁUGODAWCA uprawniony jest również do rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o świadczenie USŁUG o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie KONTA), bez podania przyczyny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Koszt niewykorzystanych punktów zwracany jest w PLN w terminie 7 dni od wygaśnięcia powyższej umowy.
2.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego, ze skutkiem na przyszłość.
2.5. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie USŁUG przez UŻYTKOWNIKA, płatności uiszczone USŁUGODAWCY nie podlegają zwrotowi.
3. USŁUGODAWCA i UŻYTKOWNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie USŁUG w każdym czasie, w drodze porozumienia stron.
 

VI. OGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
1. UŻYTKOWNIK dodaje ogłoszenie dotyczące sprzedaży na okres 30 dni od dnia zamieszczenia.
2. Niedozwolone jest dodanie wielu ogłoszeń tego samego PRODUKTU.
3. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży PRODUKTU należy umieścić w kategorii, która odpowiada rodzajowi oraz właściwościom oferowanego przedmiotu.
4. USŁUGODAWCA może przenieść ogłoszenie do innej kategorii / podkategorii.
5. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo, po poinformowaniu UŻYTKOWNIKA, do usunięcia ogłoszenia, gdy nie spełni ono wymogów REGULAMINU lub narusza jego postanowienia.
6. Ogłoszenia są sortowane standardowo, od najnowszych do najstarszych.
7. Po 30 dniach od zamieszczenia, ogłoszenie jest przenoszone do „nieaktywnych".
8. Ogłoszenia nieaktywne wyświetlają się w listingu jako archiwalne: bez danych kontaktowych.
9. Dostęp do archiwum może być płatny, dane osobowe zostaną wówczas udostępnione.
10. Usunięte ogłoszenie znika z listingu, ale zostaje w bazie danych UNIMACHINES.
11. Ogłoszenie jest automatycznie emitowane we wszystkich obsługiwanych domenach.
12. Płatności za PUNKTY
12.1. PUNKTY można kupić w pakietach. Każdy pakiet ma określoną liczbę PUNKTÓW i cenę w PLN. Dodatkowo może być podana przybliżona wartość przeliczeniowa w walucie UŻYTKOWNIKA. Płatność za pakiety PUNKTÓW możliwa jest wyłącznie w PLN (Polskich złotych), za pośrednictwem PayPal.pl. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez UŻYTKOWNIKA w zamówieniu, po zaksięgowaniu płatności.
12.2. Za zakupione PUNKTY możliwe jest WYRÓŻNIENIE OGŁOSZEŃ na okres 30 dni. WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA prezentowane są w listingu przed ogłoszeniami darmowymi. Sortowanie: najpierw wyświetlane są ogłoszenia UŻYTKOWNIKÓW z państwa, którego lokalizacja odpowiada domenie, a następnie z innych państw.
12.3. Zakupione punkty są ważne przez 12 miesięcy od momentu ich udostępnienia przez USŁUGODAWCĘ. Dokupienie punktów przedłuża ich ważność na kolejne 12 miesięcy.
13. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do modyfikowania lub usuwania z listingu własnych ogłoszeń, bez podania przyczyny.
 

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do:
1.1. współpracy z USŁUGODAWCĄ przy wykonywaniu USŁUG, , w zakresie umożliwiających ich należyte świadczenie,
1.2. udzielania USŁUGODAWCY informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania USŁUG,
1.3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,
1.4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. UŻYTKOWNIK zamieszczający w UNIMACHINES ogłoszenie sprzedaży oświadcza, iż przysługują mu prawa do oferowania PRODUKTÓW na sprzedaż, których dotyczy ogłoszenie. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie UŻYTKOWNIKA dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. UŻYTKOWNIK korzysta z UNIMACHINES na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z UNIMACHINES.
3. UŻYTKOWNIK odpowiedzialny jest za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 

VIII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Stronami UMOWY SPRZEDAŻY są SPRZEDAWCA i KUPUJĄCY.
2. Ogłoszenia dotyczące PRODUKTÓW w UNIMACHINES, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. UNIMACHINES, nie pośredniczy w UMOWIE SPRZEDAŻY i nie jest stroną postępowania reklamacyjnego.
4. Pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie transakcji, ponoszą UŻYTKOWNICY zaangażowani w daną UMOWĘ SPRZEDAŻY.
 

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. UŻYTKOWNIK z chwilą zaakceptowania REGULAMINU uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z UNIMACHINES oraz KONTA UŻYTKOWNIKÓW, z wyłączeniem PRODUKTÓW, należą do USŁUGODAWCY i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług UNIMACHINES do celów innych niż określone REGULAMINEM. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną USŁUGODAWCY, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych UNIMACHINES, bez jego zgody. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści UNIMACHINES, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych, bez zgody USŁUGODAWCY, jest zabronione.
3. UŻYTKOWNIK, umieszczając na KONCIE dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez USŁUGODAWCĘ, jak również upoważnia USŁUGODAWCĘ do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami REGULAMINU. Umieszczenie w UNIMACHINES treści, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wiąże się z udzieleniem USŁUGODAWCY przez UŻYTKOWNIKA nieodpłatnej LICENCJI na korzystanie oraz rozporządzanie utworem. LICENCJA nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym nie wygasa w przypadku rezygnacji UŻYTKOWNIKA z korzystania z usług UNIMACHINES lub usunięcia KONTA. LICENCJA obejmuje prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez UŻYTKOWNIKA na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu, w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników, w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności USŁUGODAWCA ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich stronach UNIMACHINES i prezentowania tych utworów innym UŻYTKOWNIKOM.
4. Przesyłając zdjęcie, opis oraz inne treści UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do UNIMACHINES lub USŁUGODAWCY w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z tego naruszenia.
 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania UNIMACHINES w celach konserwacyjnych, po wcześniejszym poinformowaniu UŻYTKOWNIKóW posiadających KONTO, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatu na stronie UNIMACHINES.
2. Odpowiedzialność USŁUGODAWCY ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.
3. Odpowiedzialność USŁUGODAWCY ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a USŁUGODAWCĄ. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł UŻYTKOWNIK, jak również z tytułu utraconych korzyści.
4. USŁUGODAWCA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania UŻYTKOWNIKA korzystającego z USŁUG.
5. W przypadku łamania warunków REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKÓW, USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo blokowania ich KONT.
6. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu UŻYTKOWNIKA, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu UŻYTKOWNIKA wirusami.
7. USŁUGODAWCA nie jest odpowiedzialny za niemożność zalogowania się w systemie UNIMACHINES spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania UŻYTKOWNIKA.
 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI
1. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUG można składać za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: http://unimachines.pl/kontakt/go (in English: http://unimachines.com/contact/go).
2. Rozpatrzenie reklamacji przez USŁUGODAWCĘ następuje w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania.
3. Odpowiedź USŁUGODAWCY w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail UŻYTKOWNIKA, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane przez USŁUGODAWCĘ w ramach działalności UNIMACHINES zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w REGULAMINIE. Zmiany dokonane w REGULAMINIE wiążą UŻYTKOWNIKA, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.
3. REGULAMIN nie ma na celu naruszenia praw UŻYTKOWNIKA. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części REGULAMINU z prawem, USŁUGODAWCA zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu REGULAMINU.
4. Spory związane z realizowaniem umów o świadczenie USŁUG, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy, ze względu na siedzibę USŁUGODAWCY (tj. Sąd w Polsce, w Jeleniej Górze).
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wyrazy pisane drukowanymi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją podaną w REGULAMINIE.
2. ADMINISTRATOREM danych osobowych gromadzonych poprzez UNIMACHINES jest USŁUGODAWCA.
3. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 

II. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
1. Korzystanie z UNIMACHINES oraz zawieranie umów o świadczenie USŁUG, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z USŁUG.
2. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW UNIMACHINES w przypadku:
2.1 rejestracji KONTA w UNIMACHINES, w celu utworzenia indywidualnego KONTA i zarządzania tym KONTEM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z REGULAMINEM UNIMACHINES),
2.2. korzystania z NEWSLETTERA w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Informacje przesyłane za pośrednictwem usługi NEWSLETTER dotyczyć mogą zarówno treści pochodzących od USŁUGODAWCY, jak i podmiotów z nim współpracujących (w tym treści reklamowych),
2.3. składania zamówienia płatnej usługi świadczonej w UNIMACHINES, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
2.4. korzystania z formularza kontaktowego w celu dostarczenia poczty e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z REGULAMINEM),
2.5. marketingowym i statystycznym.
 

III. RODZAJ I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe, które UŻYTKOWNICY podają podczas zakładania KONTA. Dane te (oprócz adresu e-mail i adresu IP) uwidocznione są przy dodawanych ogłoszeniach oraz na utworzonej stronie użytkownika:
1.1. imię i nazwisko,
1.2 nazwa firmy,
1.3. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
1.4. adres e-mail,
1.5. adres IP,
1.6. numer NIP,
1.7. numer telefonu.
2. W przypadku NEWSLETTERA przetwarzane mogą być dane:
2.1. imię i nazwisko,
2.2 nazwa firmy,
2.3. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
2.4. adres e-mail,
2.5. adres IP,
2.6. numer NIP,
2.7. numer telefonu.
3. W przypadku zamówienia płatnych USŁUG przetwarzane mogą być poniższe dane:
3.1. imię i nazwisko,
3.2 nazwa firmy,
3.3. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
3.4. adres e-mail,
3.5. adres IP,
3.6. numer NIP,
3.7. numer telefonu.
4. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe oraz wiadomości, które UŻYTKOWNICY przesyłają podczas korzystania z formularza kontaktowego.
5. ADMINISTRATOR może także gromadzić dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach, które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w UNIMACHINES. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Podczas korzystania z UNIMACHINES, ADMINISTRATOR może przetwarzać dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera UŻYTKOWNIKA lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę sieci, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz informacje przechowywane w urządzeniu UŻYTKOWNIKA.
7. Podanie danych osobowych przez UŻYTKOWNIKA jest dobrowolne.
8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile UŻYTKOWNIK wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
9. ADMINISTRATOR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
9.1 przetwarzane zgodnie z prawem,
9.2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
9.3 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 

IV. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW przechowywane są przez ADMINISTRATORA:
1.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
1.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ADMINISTRATOR i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 

V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW udostępniane są zaufanym partnerom: MASZYNERIA.PL EKSPORT-IMPORT MASZYN Henryk Konieczko, ul. Cieplicka 149 A, 58-570 Jelenia Góra, NIP: PL 6111473880, oraz Santander Leasing S.A.,
2. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ADMINISTRATOR przy prowadzeniu UNIMACHINES. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ADMINISTRATORA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
3. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
4. Do prowadzenia statystyk USŁUGODAWCA może korzystać także z usług innych firm np.: Google i Facebook.
 

VI. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. UŻYTKOWNIK, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania UŻYTKOWNIKA:
2.1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
2.2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
2.3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
2.4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
2.5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
2.6. Sprzeciw – art. 21 RODO.
2.7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://unimachines.pl/kontakt/go (in English: http://unimachines.com/contact/go).
4. W sytuacji wystąpienia przez UŻYTKOWNIKA z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ADMINISTRATOR spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ADMINISTRATOR nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując UŻYTKOWNIKA uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

VII. PLIKI "COOKIES"
1. UNIMACHINES używa plików "cookies".
2. Instalacja plików "cookies" w urządzeniu UŻYTKOWNIKA jest konieczna do prawidłowego świadczenia USŁUG oraz do celów statystycznych.
3. UŻYTKOWNIKA ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w ustawieniach swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany ustawień w przeglądarce UŻYTKOWNIKA jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
4. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
4.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
4.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez UŻYTKOWNIKA.
5. ADMINISTRATOR wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji UŻYTKOWNIKÓW z UNIMACHINES. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez UŻYTKOWNIKA, typie strony z jakiej UŻYTKOWNIK został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty UŻYTKOWNIKA na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych UŻYTKOWNIKA, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
6. ADMINISTRATOR może wykorzystywać na swojej stronie narzędzia marketingowe i analityczne innych firm np.:
6.1 Narzędzia marketingowe tj. Facebook Pixel, by kierować do UŻYTKOWNIKA reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików „cookies” firmy Facebook, w ramach ustawień plików „cookies” UŻYTKOWNIK może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez USŁUGODAWCĘ z narzędzia Pixel Facebook (administrator: Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited) w stosunku do niego;
6.2 Narzędzia analityczne tj. Google Analytics, wiąże się to z wykorzystywaniem plików „cookies” firmy Google LLC dotyczących usługi Google Analytics, w ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików „cookies” UŻYTKOWNIK ma możliwość zdecydowania, czy USŁUGODAWCA będzie mógł korzystać z Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. ADMINISTRATOR stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. ADMINISTRATOR udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.